Договір (публічна оферта) про надання інформаційних послуг

Цей документ є офіційною публічною пропозицією (далі по тексту – Договір, Оферта) укласти договір про надання інформаційних послуг між суб'єктом господарювання, що представляє інтереси платформи, надалі – «Виконавець» з однієї сторони і будь-якою фізичною та юридичною особою, що зареєструвалася на платформі відповідно до умов цього Договору, що надалі згадується як «Замовник», та прийняла (акцептував) публічну пропозицію (оферту) про укладення даного Договору надавати інформаційні послуги на нижче викладених умовах:


 1. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Публічна оферта» – пропозиція Виконавця (викладена на Сайті Виконавця), адресована необмеженому колу осіб відповідно до законодавства України, укласти цей Договір (Публічну оферту) на певних умовах.

«Договір (Публічна оферта)» – публічний договір, зразок якого розміщений на сторінках платформи або в окремих частинах мобільних додатків Виконавця.

«Платформа» – мобільні додатки, вебсторінки, Інтернет сервіси в мережі Інтернет за наступними адресами: proof-of-love.com, coin.fashion, cypherbank.coin.fashion, які є офіційним джерелом інформування потенційних замовників про Виконавця та послуги, які їм надаються.

«Акцепт» – повне і безумовне прийняття Договору (Публічної оферти) шляхом вчинення дій щодо здійснення грошового переказу за допомогою платіжних форм та засобів, розміщених на Сайті.

«Послуги» – набір інформаційно-консультаційних послуг, що надаються Виконавцем в порядку і на умовах, визначених цим Договором.

«Сторони» – Виконавець та Замовник. 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ:

  1. Даний Договір є публічним договором у розумінні статті 633 Цивільного кодексу України. Порядок його укладання регулюється статтею 642 Цивільного кодексу України. Викладення тексту цього Договору на вебсторінках платформа, або в окремих частинах мобільних додатків є публічною офертою укладення договору на умовах, викладеному у ньому.

  2. Відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України даний Договір вважається укладеним з моменту прийняття Замовником пропозиції про укладення Договору (акцепт). Безумовним акцептом пропозиції укладення даного Договору вважається завантаження, використання, реєстрація та створення персонального аккаунту на платформі.

  3. Договір, укладений Замовником за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України і прирівнюється до письмово укладеного договору.

  4. Даний Договір також вважається договором приєднання у розумінні ч.1 ст. 634 Цивільного кодексу України, умови якого встановлені однією зі сторін у формулярах або інших стандартних формах, який може бути укладений лише шляхом приєднання другої сторони до запропонованого Договору в цілому. Друга сторона не може запропонувати свої умови договору.

  5. Вчинення Замовником дій, що засвідчують його бажання укласти Договір, під якими у тексті цього Договору розуміється підписання та подання Заявки Виконавцю, підтверджує факт повного і безумовного прийняття (акцепт) Замовником умов цього Договору, без будь-яких зауважень, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України.

  6. Акцептуючи даний Договір, Замовник підтверджує, що до укладення цього Договору він був повністю та належним чином ознайомлений з усіма його положеннями та прийняв їх із власної волі без будь-якого примусу.

 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

  1. Відповідно до умов даного Договору Виконавець надає Замовнику інформаційно консультаційні послуги.

  2. Під електронною платформою proof-of-love.com (надалі – «Платформа») у тексті цього Договору мається на увазі комплекс інформаційних послуг, розроблений за спеціальною методикою Виконавця.

  3. Мета надання послуг: внесення змін до реєстру блокчейн за завданням Замовника.

  4. Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, а також усіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладання й виконання Договору відповідно до його умов. Всі ризики та відповідальність із визнання цього Договору неукладеним покладаються на Замовника.

 3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

  1. Вартість Послуг Виконавця зазначається на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках). Інформація про актуальну ціну Послуги зазначається на Сайті (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника.

  2. Оплата вартості обраної Послуги здійснюється шляхом перерахування коштів на поточний рахунок Виконавця у спосіб, зазначений на Сайті Виконавця (та/або конкретній сторінці обраної послуги).

 4. УМОВИ ТА ПОРЯДОК ОТРИМАННЯ ПОСЛУГ

  1. Умови надання послуг:

   1. ознайомлення Замовника з умовами цього Договору та його акцепт;

   2. оплата Замовником вартості обраних послуг (у випадку коли така оплата є умовою акцепту Договору) у розмірі та у порядку, визначеному Виконавцем із врахуванням інформації, зазначеної на сторінці послуги на Сайті Виконавця.

  2. Послуги надаються після вчинення Замовником дій, необхідних для отримання обраних Послуг.

  3. Замовник самостійно забезпечує дотримання належних технічних умов для персонального комп'ютера або іншого мобільного пристрою, необхідних для отримання обраної Послуги.

  4. Виконавець не несе відповідальності у разі неможливості отримання Замовником обраної Послуги, яка виникла з причин, незалежних від Виконавця, зокрема, але не виключно у разі відсутності у Замовника можливості (зокрема технічної) для отримання Послуги. У випадку неотримання Замовником послуги не з вини Виконавця вартість такої послуги Замовнику не повертається та не відшкодовується.

  5. Обрані Замовником Послуги надаються Замовникові в термін, у порядку та в обсязі, зазначеному на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника. Інформація щодо термінів (строків) та порядку надання обраної послуги, зазначена на Сайті Виконавця (та його окремих сторінках) та/або в електронних листах Виконавця, направлених на електронну поштову скриньку Замовника, є невід'ємною частиною цього Договору.

 5. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

  1. Всі розбіжності та спори, пов'язані з виконанням умов даного Договору вирішуються сторонами шляхом переговорів.

  2. У разі якщо Сторони в результаті переговорів не змогли дійти взаємної згоди, а також у разі якщо одна з Сторін ухиляється від проведення переговорів, спір передається на розгляд суду в порядку, встановленому законодавством України.

  3. Виконавець за жодних обставин не несе відповідальності за порушення Користувачами інтелектуальних прав третіх осіб. Користувачам забороняється створювати, завантажувати, розміщувати, копіювати інформацію, матеріали або зображення з порушенням інтелектуальних прав третіх осіб.

 6. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ

  1. Договір набрати чинності з моменту вчинення Замовником дій передбачених п.1.5. Договору та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань.

  2. Договір є публічним і безстроковим та діє до його припинення будь-якою зі Сторін у порядку, встановленому цим Договором або чинним законодавством. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його акцептування.

  3. Завершення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

  4. Цей Договір публічно доводиться до відома усіх Замовників шляхом його розміщення (оприлюднення) на вебсайті або окремих частинах мобільних додатків Виконавця.

 7. ІНШІ УМОВИ

  1. Цей Договір складений українською мовою, у формі публічного договору приєднання.

  2. Недійсність окремого положення цього Договору не впливає на недійсність цього Договору в цілому.

  3. Жодна із Сторін не може переуступити свої права та обов'язки за Договором третім особам.

  4. Виконавець залишає за собою право внести зміни в умови Договору і/або відкликати Договір в будь-який момент на свій розсуд. У разі внесення Виконавцем змін в Оферту, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення відповідного повідомлення на сайті.

  5. Замовник погоджується і визнає, що внесення змін до Договору автоматично тягне за собою внесення цих змін і до укладеного і діючого між Замовником та Виконавцем Договору.

  6. У разі відкликання Оферти Виконавцем протягом терміну дії Договору, Договір вважається припиненим з моменту відкликання, якщо інше не обумовлено Виконавцем при відкликанні Оферти.

  7. Договір може бути розірваний за згодою Сторін в будь-який час або з інших підстав, передбачених цією Офертою і/або чинним законодавством України.

  8. Акцептуючи даний Договір, згідно з умовами Закону України «Про захист персональних даних» Замовник, а також його працівники, від імені якої він виступає, як суб'єкт персональних даних, дає однозначну згоду на використання та обробку усіма можливими способами уповноваженими особами Виконавця персональних даних Замовника та особи, від імені якої він діє, що надані Замовником. Суб'єкта персональних даних повідомлено про володільця, мету збору, склад та зміст зібраних персональних даних, права такого суб'єкта, визначені законодавством та осіб, яким передаються його персональні дані.

  9. Договір набуває чинності з моменту здійснення Замовником завантаження та створення персонального аккаунта із обов'язковим заповненням всіх його розділів та діє до повного виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань